Startuolių Regiono aljansas

Mariya Gabriel

Eurokomisarė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą, jaunimą ir kultūrą

Startuolių regionai dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos link: kaip novatoriškos startuolių ekosistemos galėtų užtikrinti regionų atsparumą ir vystymąsi

Mes žinome, kaip remti startuolių kūrimąsi miestuose, tačiau siekti tokio paties tikslo ir kaimo vietovėse yra gana nauja. Vis dėlto, mes manome, kad tai yra teisinga. Reikia ne tik atgaivinti kaimo vietoves, bet ir visoje ES mobilizuoti kaimo vietovių inovacijų potencialą augimui ir gerovei.

Viena iš kliūčių, kurias turime įveikti, yra įsitikinimas, kad kaimo vietovės negali būti inovatyvios. Tą patį įsitikinimą galima įvardinti ir kitaip – inovacijos yra kažkas, kas vyksta tik miestuose ir didmiesčiuose. Reikia daug ką įtikinti ir tai galima padaryti, pavyzdžiui, dalintis sėkmės istorijomis. Vis dėlto, sėkmingam „Startuolių regiono” koncepcijos įgyvendinimui labai svarbi teisinga politika ir programos. Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje, kurią Europos Komisija priėmė praėjusių metų liepą, yra išskirtas konkretus pavyzdinis veiksmas, skatinantis inovacijų ekosistemas skleisti inovacijų sanglaudą visoje Europoje. Šiame veiksme aiškiai apibrėžiama, jog „Startuolių regiono” iniciatyva prisidės prie šio tikslo. Šis pavyzdinis projektas sukurs susietus regioninius inovacijų slėnius visoje ES. Šiame procese pirmiausiai įtraukiami būtų tie regionai, kurių inovacijų efektyvumas prastesnis. Tam, kad tai įvyktų, teiksime paramą bent vieno mažiau inovatyvaus ir kito, naujoviškesnio, regiono bendradarbiavimui. Skyrėme 100 mln. EUR finansavimą iš „Europos horizonto” ir 70 mln. EUR iš Tarpregioninių inovacijų investicijų (angl. Interregional Innovation Investments) priemonės iš Europos regioninės plėtros fondo (angl. European Regional Development Fund).

Idėja

ES kaimų vietovės yra neatsiejama europietiško gyvenimo būdo dalis. Jeigu atsižvelgsime į visas mažos populiacijos ir tankumo Europos savivaldybes ir bendruomenes, bendras jų gyventojų skaičius siekia 140 mln., kas sudaro 30% Europos populiacijos ir daugiau nei 80% jos teritorijos. Tačiau pastarieji socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, tokie kaip urbanizacija ir globalizacija bei įtakos turintis demografinis senėjimas ir mažėjimas keičia kaimo regionų funkciją ir pobūdį. Šį pažeidžiamumą dar labiau užmaskavo COVID-19 pandemija ir jos sukeltos geopolitinės problemos dėl nevienodos įtakos Europos regionams.

Visoje Europoje plačiai paplitęs susirūpinimas kaimo infrastruktūros nuosmukiu ir paslaugų – sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo, pašto ir bankininkystės – teikimu. Kiti nerimauja dėl mažėjančių darbo perspektyvų ir galimo pajamų mažėjimo atokiose vietovėse bei riboto interneto ryšio ir susisiekimo. Bet pasiteldamos inovacijas į pagalbą, kaimo bendruomenės galėtų savo pažeidžiamumą paversti galimybėmis.

 • Daug talentingų žmonių persikelia į kaimo vietoves ieškodami geresnės gyvenimo kokybės;
 • talentų pritraukimas ir jų išlaikymas gali tapti esminiu klestinčių kaimo inovacijų ekosistemų kūrimo elementu.

Startuolių Regiono (ang. Strtup Village) koncepcijos idėja galėtų praplėsti darbo perspektyvas Europos kaimų vietovėse tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Naujoje „Ilgalaikėje ES kaimo vietovių vizijoje“ Startuolių Regiono koncepcijos idėja minima kaip vienas pagrindinių pavyzdžių. Visgi, iniciatyvai būtinas tvirtas pagrindas ir visapusiškas kaimo suinteresuotųjų šalių įsitraukimas.

 • Startuolių Regionų vystymas galėtų užtikrinti regionų ekonominę plėtrą,
 • platesnį skaitmeninių sprendimų taikymą,
 • jaunimo ir moterų įgalinimą,
 • žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą,
 • sėkmingą prisitaikymą prie verslo ir visuomenės pokyčių.

Be to, Startuolių Regiono koncepcijos idėjos įgyvendinimas galėtų paskatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas kaimo vietovėse bei prisidėti prie išradingesnio, daugiau jaunų ir šviesių žmonių pritraukiančio verslumo plėtros. Inovacijos yra būtinos norint išlaikyti Europos konkurencingumą ir pasirūpinti gyventojų sveikata bei gerove. Taip pat inovacijos formuoja rinkas, keičia ekonomiką ir skatina žymų viešųjų paslaugų kokybės gerinimą ir dėl to yra yra būtinos norint įgyvendinti pagrindinius dvejopos žaliosios ir skaitmeninės transformacijos tikslus. Pažangios technologijos ir kūrybiški sprendimai turi potencialo į kaimo regionus pritraukti daugiau jaunų, savo veiklą pradedančių verslininkų. Būtinas bendradarbiavimas: lėšų ir investicijų valdymui, kaimo verslininkams reikalingos ir sėkmę užtikrinančios infrastruktūros kūrimui, naujų jų įgūdžių ugdymui bei galimybei „išbandyti“ savo idėjas prieš investuojant.

Būtent dėl šios priežasties labai svarbu kaimo vietovėse sukurti „startuolišką“ aplinką, siekiančią bendrų idealų. Skatinama įtraukti vietos įmones, ūkininkus, mokslinių tyrimų organizacijas, vietos valdžios pareigūnus ir, žinoma, pačią visuomenę. Ir tam turi būti sukurtas tinklų tinklas – Europos Startuolių Regiono aljansas.

Tikėtini rezultatai

 • Pastebimai išaugęs viešas dialogas apie svarbų Satrtuolių Regiono idėjos vaidmenį siekiant tvarių vertės grandinių regionų plėtroje ir priemonių, reikalingų tam pasiekti.
 • Nustatyti veiksmai ir kiekybiškai įvertinami rezultatai, reikalingi įgyvendinti Startuolių Regiono numatytus tikslus. Tai apims esamų sprendimų akcentavimą ir regioninės plėtros pertvarkos lyderių pagerbimą, taip pat raginimą įvairias suinteresuotąsias šalis imtis naujų veiksmų nacionaliniu ir ES lygmenimis.
 • Stebėsenos ir peržiūros sistema, skatinanti naujas veiklas ir rezultatus, palengvinanti dalijimąsi patirtimi, pamokomis ir informacija bei apimanti naujus Startuolių Regiono poveikio vertinimo kriterijus.
 •  Europos Startuolių Regiono aljanso memorandumas.

Kvietimas startuoliams

Startuoliai iš visos Europos kviečiami dalyvauti renginyje ir tokiu būdu stiprinti savo verslą užmezgant naujas pažintis, didinant matomumą ir pasinaudojant finansavimo galimybėmis! Renginys pritrauks daugybę startuolių, įmonių, taip pat kitų tarpsektorinių organizacijų. Konferencijos metu bus pristatomos įvairios finansavimo galimybės, kurias per ateinančius metus suteiks Europiniai projektai. Viso renginio metu startuoliai taip pat turės išskirtinę galimybę plėtoti savo verslo tinklus ir asmeniškai susitikti su potencialiais verslo partneriais, tiekėjais ir klientais.

Pirmojo aukšto fojė vyks demonstracijos, skirtos giliųjų technologijų (ang. deep tech) sprendimams. Todėl juos pristatyti kviečiami visi norintys stratuoliai. Pagrindinis šių demonstracijų tikslas – aptarti giliųjų technologijų ir robotikos startuolių įtaką kuriant novatoriškas ir tvarias startuolių ekosistemas regionuose. Technologijos gali būti demonstruojamos gyvai tokios, kokios yra, pasitelkiami jų prototipai ar vaizdo įrašai. Po demonstracijų dalyvių lauks darbas grupėse, siekiant išgirsti dalyvių atsiliepimus.

Demonstracijų metu:

 • Bus įvertintas visuomenės pasirengimo lygis pasiūlytiems produktams.
 • Bus atsižvelgiama į piliečių teises (teisines, etines, duomenų apsaugos ir kt.).
 • Įmonės gaus potencialių klientų ir partnerių atsiliepimus apie technologijų tobulintinas vietas.
 • Bus aptariama tinklaveika ir investuotojų sutikimo galimybės.
 • Bus įvertintas pasirengimas technologijų pritaikymui.
 • Bus nagrinėjmos konkrečios situacijos bei technologijų taikymo scenarijai.

Be skirtingų aukšto lygio pranešimų, skirtų Europos startuolių ekosistemai ir jos galimybėms aptarti, renginio metubus pristatyti atviri kvietimai (ang. open calls) ir finansavimo galimybės startuoliams. Finansavimo galimybės suteiks reikšmingą paramą inovacijoms plėsti ir tinklaveikai kurti. Startuoliai bus finansuojami visuose augimo etapuose (ankstyvojoje, augimo ir vėlyvojoje stadijose).

Viktorija Čmilytė-Nielsen

LR Seimo Pirmininkė
Pranešėja
in

Mariya Gabriel

Eurokomisarė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą, jaunimą ir kultūrą
Pranešėja
in

Jurgita Šiugždinienė

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Pranešėja
in

Simonas Gentvilas

LR Aplinkos ministras
Pranešėjas
in

George Beers

Wageningen universiteto atstovas ir didžiausio ES agro-maisto sektoriaus skaitmeninių inovacijų centrų tinklo „Smart Agri Hubs“ koordinatorius
Pranešėjas
in

Antonio Novo Guerrero

Europos klasterio aljanso prezidentas
Pranešėjas
in

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas
Pranešėjas
in

Marja-Liisa Meurice

„EIT Food CLC North-East” direktorė
Pranešėja
in

Ieva Silina

Latvijos Respublikos Ekonomikos ministro patarėja inovacijų ir skaitmenizacijos klausimais
Pranešėja

Vaidas Augustinavičius

LR Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupė
Pranešėjas
in

Gytis Žakevičius

LR Finansų ministrės patarėjas
Pranešėjas
in

Prof. Mladen Radišić

„Foodscale Hub“ generalinis direktorius
Pranešėjas
in

Dr. Evelyn Reinmuth

Europos Startuolių Regiono universitetų aljanso koordinatorė, Hohenheimo universiteto Bioekonomikos biuro vadovė
Pranešėja
in

Mindaugas Snarskis

„Vikonda“ grupės generalinis direktorius
Pranešėjas
in

Kasparas Jurgelionis

„Iron Wolf Capital“ partneris
Pranešėjas
in

Liene Briede

Europos inovacijų tarybos valdybos narė, Latvijos startuolių asociacijos „Startin.LV“ valdybos narė, Rygos technikos universiteto Mokslo ir inovacijų departamento direktorė
Pranešėja
in

Zane Silina

Latvijos kaimiško forumo projektų vadovė
Pranešėja
in

Mantas Vilys

Lietuvos inovacijų centro direktorius, EEN atstovas Lietuvoje, E-DIH Lietuva koordinatorius
Pranešėjas
in

Gonçalo Amorim

„BGl“ generalinis direktorius ir įkūrėjas, CoLAB Food4Sustainability direktorius
Pranešėjas
in

Prof. dr. Juozas Augutis

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Pranešėjas
in

Dr. Julija Kiršienė

Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė
Pranešėja
in

Alina Dolmate

Rygos technikos universiteto mokslo ir inovacijų centro Inovacijų ekosistemų plėtros skyrius, EIT maisto centro vadovas Latvijoje
Pranešėjas
in

Daniel Copot

Agrifood DIH direktorius (Slovėnija)
Pranešėjas
in

Mette Marie Simonsen

Danijos technologijų tarybos projektų vadovė
Pranešėja
in

Orsolya Szaplonczay

„Innoskart DIH“ generalinė direktorė
Pranešėja
in

Thomas Gitsoudis

„AgriFood Lithuania“ vyresnysis inovacijų specialistas
Pranešėjas
in

Laura Uturytė

„LITMEA“ projektų vadovė
Pranešėja
in

Robert E. Jones

Mosa Meat viešųjų reikalų vadovas
Pranešėjas
in

Emma Gorgori

Taragonos provincijos tarybos Europos projektų skyriaus vadovė, projekto SOULFOOD koordinatorė
Pranešėja
in

Karolina Trakšelytė-Rupšienė

Sumanios Specializacijos Koordinatorė | BioTech Lab skyrius | Proveržio departamentas Inovacijų agentūra
Žiuri
in

Simonas Gentvilas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras
Pranešėjas
in

Andrius Milinavičius

Generalinis partneris Baltic Sandbox Ventures
Moderatorius
in

Dominykas Milašius

Investavimo partneris Baltic Sandbox Ventures ir co-founder Delta Bioscience
Žiuri
in

Dr. Neta Lavon

Viena iš „Aleph Farms“ įkūrėjų ir technologijų direktorė
Pranešėja
in

Marius Vaščega

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Pranešėjas
in

Mindaugas Maciulevičius

ŽŪK Lietuviško ūkio kokybė direktorius
Pranešėjas
in

Marja-Liisa Meurice

„EIT Food CLC North-East“ direktorė
Pranešėja
in

Paulius Guzevičius

Vikonda grupės inovacijų vadovas
Žiuri
in

Donata Pečiukėnienė

NCP Unit, EIC & EIT & EIE NCP programų koordinatorė
Žiuri
in

Virginijus Sinkevičius

Europos Komisijos narys atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę
Pranešėjas
in

Daiva Rakauskaitė

CFA vadovė ir fondų valdytoja, Verslo angelų fondas I-II
Žiuri
in

Neringa Romanovskaja

Pardavimo proceso optimizavimo ekspertė, lektorė, konsultantė
Žiuri
in

Nerijus Baliūnas

Finansų direktorius ir vienas iš įkūrėjų - "Leafood"
Pranešėjas
in

Seth Roberts

The Good Food Institute Europe Politikos vadovas
Pranešėjas
in

Lina Žukauskienė

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Inovacijų paramos tarnybos vadovė
Pranešėja
in

Rasa Pakeltienė

Vytauto Didžiojo Universiteto docentė, tyrėja, Europos gyvybės mokslo universitetų asociacijos generalinė sekretorė
Pranešėja
in

Nelo Emerencia

Bio ekonomikos industrijų konsorsiumo direktorius
Pranešėjas
in

Andželika Rusteikienė

Lietuvos Junior Achievement Direktorė
Pranešėja
in

Richard Zaltzman

EIT FOOD generalinis direktorius
Pranešėjas
in

Vytautas Abukauskas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras
Pranešėjas
in

Donatas Staniulis

LithuaniaBIO vykdomasis direktorius
Pranešėjas
in

Raimundas Juknevičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Pranešėjas
in

Kristina Simonaitytė

Lietuvos Respubikos žemės ūkio ministro patarėja
Pranešėja
in

Jonas Ignatavičius

"Nando" Inovacijų vadovas
Pranešėjas
in

Milita Žygytė

Milita Žygytė, Mokslinių projektų vadovė UAB „Sirputis“
Pranešėja
in

Ph.D Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

LAMMC Miškų institutas, Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėja
Pranešėja
in

prof. dr. Astrida Miceikienė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė
Pranešėja
in

Greta Zajančauskaitė

Gyvybės mokslų projektų vadovė Investuok Lietuvoje
Pranešėja
in

Dr. Alvija Šalaševičienė

KTU Maisto instituto direktorė
Pranešėja
in

Teresė Škutaitė

Inovacijų agentūra, verslo aplinkos vertinimo ekspertė
Pranešėja
in

Tomas Byčkovas

Biohifas direktorius
Pranešėjas
in

Carsten Hjort

Novozymes vadovas
Pranešėjas
in

Grigoris Chatzikostas

Generalinis partneris Loggerhead Ventures
Pranešėjas
in

Kęstutis Navickas

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
Pranešėjas
in

Dr. Andy Zynga

EIT Food ambasadorius
Pranešėjas
in

Augustas Alešiūnas

AgTech verslo angelas ir agromaisto inovacijų įmonės „Art21" įkūrėjas
Pranešėjas
in

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

„AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022
Pranešėja
in

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Pranešėjas
in

Aušrinė Armonaitė

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė
Pranešėja
in

Argo Peepson

Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministerija
Pranešėjas
in

Margarida Costa

Norvegijos vandens tyrimų instituto (NIVA) Mikrodumblių skyriaus mokslinių tyrimų vadovė, LOCALITY koordinatorė
Pranešėja
in

Aurelija Povilaikė

Lietuvos mokslo tarybos, NCP grupės vadovė
Pranešėja
in

Ugnė Dirdaitė

Bioekonomikos jaunimo ambasadorė Europos Komisijoje, Mokslo ir inovacijų patarėja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje
Pranešėja
in

Ieva Valeškaitė

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrė
Pranešėja
in

21 mln. eurų finansavimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams

Renginio programoje numatyta speciali dalis, kurios metu bus pristatomos finansavimo galimybės startuoliams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Konferencijoje taip pat bus pristatomi 9 projektai, kuriems skirta bendra  parama siekia beveik 21 mln. eurų.

Mažos ir vidutinės įmonės bei startuoliai bus finansuojami visuose augimo etapuose (ankstyvojoje, augimo ir vėlyvojoje stadijose).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at semper sem. Mauris at quam sit amet ante mollis pretium. Donec nec augue nec sapien feugiat porta. Nunc neque enim, vulputate vitae laoreet vel, fermentum at libero. Suspendisse interdum mattis diam, eu porta magna accumsan nec. Praesent tincidunt lacus ac odio condimentum eleifend. Mauris consequat, mauris maximus mattis pharetra, diam diam efficitur lorem, in vulputate quam risus sit amet orci. Nam volutpat sit amet ipsum id semper.

Programa

Pagrindinė salė

Pilkoji salė (II aukšte)

09:00 - 09:05 Sveikinimo žodis

Viktorija Čmilytė-Nielsen | LR Seimo Pirmininkė

09:05 - 09:20 Atidarymo pristatymas

Mariya Gabriel | Eurokomisarė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą, jaunimą ir kultūrą

09:20 - 10:00 Aukšto lygio atidaromoji diskusija – Startuolių regionai dvejopos - žaliosios ir skaitmeninės - pertvarkos link: kaip novatoriškos startuolių ekosistemos galėtų užtikrinti regionų atsparumą ir vystymąsi

Mariya Gabriel | Eurokomisarė, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą, jaunimą ir kultūrą

Simonas Gentvilas | LR Aplinkos ministras

Jurgita Šiugždinienė | LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Andy Zynga | „EIT Food“ generalinis direktorius

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022

10:00 - 10:10 Europos Startuolių Regiono aljanso narių memorandumo pasirašymas

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022

Dr. Andy Zynga | „EIT Food“ generalinis direktorius

Dr. George Beers | Wageningen universiteto atstovas ir didžiausio ES agro-maisto sektoriaus skaitmeninių inovacijų centrų tinklo „Smart Agri Hubs“ koordinatorius

Vidmantas Janulevičius | Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas

Prof. Mladen Radišić I „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

Antonio Novo Guerrero | Europos klasterio aljanso prezidentas

10:10 - 10:50 Europos Startuolių Regiono aljanso narių įžvalgos dėl startuolių inovacijų ekosistemų iššūkių ir regioninės plėtros galimybių

Dr. Andy Zynga | „EIT Food“ generalinis direktorius

Dr. George Beers | Wageningen universiteto atstovas ir didžiausio ES agro-maisto sektoriaus skaitmeninių inovacijų centrų tinklo „Smart Agri Hubs“ koordinatorius

Vidmantas Janulevičius | Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas

Antonio Novo Guerrero | Europos klasterio aljanso prezidentas

Prof. Mladen Radišić I „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

Dr. Evelyn Reinmuth | Europos Startuolių Regiono universitetų aljanso koordinatorė, Hohenheimo universiteto Bioekonomikos biuro vadovė

10:50 - 11:15 Pagrindinis pranešimas

Augustas Alešiūnas | AgTech sektoriaus verslo angelas, EIT Food partneris, startuolių ekosistemos ekspertas
“Regionai nugali sostines: ar tai įmanoma?”

11:15 - 11:35 Kavos pertrauka

11:35 - 12:55 Panelinė diskusija nr. 1 – Inovacijų stiprinimas ir ruošimasis ateičiai užtikrinant atsparumą regionuose: startuolių regionų tarpsektorinis ekosistemų kūrimas

Marja-Liisa Meurice | „EIT Food CLC North-East” direktorė

Gonçalo Amorim | „BGl“ generalinis direktorius ir įkūrėjas, CoLAB Food4Sustainability direktorius

Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius, EEN atstovas Lietuvoje, E-DIH Lietuva koordinatorius

Liene Briede | Europos inovacijų tarybos valdybos narė, Latvijos startuolių asociacijos „Startin.LV“ valdybos narė, Rygos Technikos Universiteto mokslo ir inovacijų departamento direktorė

Mindaugas Snarskis | „Vikonda“ grupės generalinis direktorius

12:55 - 14:20 Pietų pertrauka

14:20 - 15:25 Panelinė diskusija nr. 2 - Regioninės plėtros iššūkiai ir galimybės Baltijos valstybėse

14:20 – 14:30 Pranešimas: Gytis Žakevičius | LR Finansų ministrės patarėjas

Ieva Silina | Latvijos Respublikos Ekonomikos ministro patarėja inovacijų ir skaitmenizacijos klausimais

Dr. Julija Kiršienė | Vytauto Didžiojo Universiteto mokslo prorektorė

Vaidas Augustinavičius | LR Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupė

Zane Silina I Latvijos kaimiško forumo projektų vadovė

15:25 - 17:10 Startuolių regionai permainingų tvarios ateities sprendimų link: bendradarbiavimo ir finansavimo lūkesčiai bei galimybės

Kaip maksimaliai išnaudoti „atvirus kvietimus“ (ang. open calls) startuoliams?

Projektų pristatymai

SUAVE Orsolya Szaplonczay | „Innoskart DIH“ generalinė direktorė

EPICENTRE Laura Uturyte | „LITMEA“ projektų vadovė

HIGHFIVE Thomas Gitsoudis | „AgriFood Lithuania“ vyresnysis inovacijų specialistas

dRural Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

ICAERUS Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

TITAN Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

Eco-Ready Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

InCiTiS-FOOD Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

Panelinė diskusija

Alina Dolmate | Rygos Technikos Universiteto mokslo ir inovacijų centro inovacijų ekosistemų plėtros skyrius, „EIT Food Hub“ vadovė Latvijoje

Daniel Copot | Agrifood DIH direktorius (Slovėnija)

Orsolya Szaplonczay | „Innoskart DIH“ generalinė direktorė

Prof. Mladen Radišić | „Foodscale Hub“ generalinis direktorius

Kasparas Jurgelionis | „Iron Wolf Capital“ partneris

17:10 - 17:20 Uždaromoji sesija

9:00-13:00 Robotikos paroda

Kokia yra giliųjų technologijų (ang. deep tech) ir robotikos startuolių įtaka kuriant inovatyvias ir tvarias startuolių ekosistemas regionuose?

11:00-13:00 Interaktyvus seminaras - dirbtuvės: kaip paruošti savo robotą didesniam visuomenėspripažinimui?

Mette Marie Simonsen | Danijos technologijų tarybos projektų vadovė

 • 11:00-11:05 Sveikinimo žodis
 • 11:05-11:25 Trumpas interaktyvaus seminaro – dirbtuvių eigos pristatymas
 • 11:25-12:50 Interaktyvus seminaras – dirbtuvės
 • 12:50-13:00 Apibendrinimas

13:00-14:15 Pietų pertrauka

14:15-16:00 Robotikos paroda

Kokia yra giliųjų technologijų (ang. deep tech) ir robotikos startuolių įtaka kuriant inovatyvias ir tvarias startuolių ekosistemas regionuose?

Interaktyvaus seminaro – dirbtuvių metu turėsite galimybę išanalizuoti svarbius savo turimo roboto pritaikymo aspektus. Taip pat galėsite išbandyti savo robotizuotus sprendimus dalyvaujant potencialiems jų vartotojams.

Dalyvaukite ir prisidėkite prie dar spartesnės robotikos plėtros!

Registruokitės dabar!

000 d. 00 h. 00 m. 00 s.